راهنمای پیگیری خریدهای ناموفق


چنانچه پس از وارد کردن اطلاعات کارت خرید به هر علتی فرآیند خرید قطع شد و مبلغ خرید از حساب کسر و رسید خرید دریافت نگردید در اولین گام گزارش خریدهای گذشته را بررسی فرمایید، در صورت کسر مبلغ خرید و نبودن اطلاعات خرید در گزارش خریدهای گذشته، حداکثر بمدت 24 ساعت جهت برگشت مبلغ کسر شده از طریق سیستم بانکی منتظربوده و چنانچه پس از سپری شدن این مدت مبلغ کسر شده برگشت داده نشد با درگاه خرید مربوطه بشرح ذیل اقدام و یا تماس حاصل نمایید:

  • درگاه ملت: شماره تماس 27312731 و دریافت کد پیگیری از بانک و ثبت شکایت در سامانه تلفنی 1539
  • درگاه پارسیان: شماره تماس 2318 داخلی 3
  • درگاه پاسارگاد: شماره تماس 23505 و دریافت شماره فاکتور از بانک و ثبت شکایت در سامانه تلفنی 1539
  • درگاه رفاه: شماره تماس 82188416 و 88835995
ضمنا چنانچه قصد خرید دارید مجددا نسبت به انجام فرآیند خرید اقدام نمایید.